Det sagde deltagerne om Kommunebranding14

By

I kølvandet på Kommunebranding14 konferencen udsendte vi et evalueringsskema til alle deltagere, så vi kan tilrettelægge en endnu skarpere konference næste år.

Vi har indsamlet svar fra 40 % af deltagerne – så stor tak til jer, der har brugt tid på at udfylde skemaet. Ikke overraskende arbejder 90 % af respondenterne enten med kommunikation, design, markedsføring eller udvikling, og størstedelen arbejder i en kommune.

KommuneBranding020_638px
86 % af af spørgeskemarespondenterne fra Kommunebranding14 giver en positiv vurdering af deres oplevelse af konferencen og har fået ny viden og nye værktøjer med sig hjem.

Positiv vurdering af Kommunebranding14
Der har været overvejende mange positive tilkendegivelser, og det er vi naturligvis glade for og stolte over. Over 86 % af respondenterne vurderede den samlede oplevelse som enten ”meget positiv” eller ”positiv”. Generelt er der stor tilfredshed om oplæggene og ros til vekslingen mellem teoretikere og cases. Der blev dog efterspurgt lidt mere styring af workshop-delen, som blev lidt for ustruktureret for flere af respondenterne – det tager vi til efterretning.

Stigende politisk interesse for branding
94 % af respondenterne oplever, at der i ”udpræget grad” eller ”i nogen grad” er en stigende politisk interesse for og vilje til at arbejde strategisk med branding i deres kommune.

De brandingtemaer, som er mest relevante for respondenternes kommuner, er bosætning, tiltrækning af erhvervsliv og at de differentierer sig fra andre kommuner. Den største barrierer for at arbejde med branding er en ”manglende forståelse for, hvad branding er eller kan.”

Svarene harmonerer godt med de problemstillinger, som vi i Stagis oplever i vores arbejde med kommuner:

”Det er positivt, at kommunalpolitikerne i højere grad end tidligere kan se mulighederne i branding. Men som evalueringen også viser, så ligger der stadigvæk et stort arbejde i at tydeliggøre hvad branding er og kan. Mange tror, at  branding er det samme som markedsføring, men der er stor forskel. Branding handler om langsigtet udvikling og om at skabe et omdømme, mens markedsføring har et kortsigtet salgsfokus,” fortæller Nikolaj Stagis, adm. dir. i Stagis A/S.

Ny viden og værktøjer fra konferencen
Vi er glade for at se, at hele 86 % af de adspurgte har fået ny viden, nye værktøjer eller nye ideer med fra konferencen, som de kan bruge fremadrettet i deres arbejde, og 84 % vil anbefale andre at deltage i næste års konference.

På gensyn til Kommunebranding15.

In the wake of MunicipalityBranding14 conference, we sent an evaluation form to all participants so that we can organize an even better conference next year.

We have gathered answers from 40% of the participants – so a big thanks to those of you have taken the time to complete the survey. Not surprisingly 90% of respondents work with either communication, design, marketing or development, and the majority works in a municipality.

There have been predominantly many positive responses, which we are of course happy and proud about. Over 86% of respondents rated the overall experience of the conference as either “very positive” or “positive”. Generally, there is great satisfaction about the presentations and praise for the exchange between theory and cases. There was, however, demand for more control of the workshop, which was a little too unstructured for several of the respondents – it is noted.

94% of respondents feel that there’s to a “high degree” or “to some extent” is a growing political awareness of and willingness to work strategically with branding in their municipality.

The branding themes which the respondents find most relevant are settlement, attracting businesses and differentiating themselves from other municipalities. The biggest barriers to working with branding is a lack of understanding of what branding is or can.

The answers corrospond well with the issues that we in Stagis experience in our work with municipalities:

“It is positive that local politicians are getting better in acknowleding the possibilities of branding. But as the evaluation also shows there is still a lot of work in clarifying what branding is. A lot of people believe that branding is the same as marketing. However, branding is about long-term development and establishing a reputation whereas marketing has a short-term sales focus, “says Nikolaj Stagis, CEO, Stagis A/S.